آخرین اخبار «جنگل های ا

پارک جنگلی النگدره از جمله پارک های طبیعی چهارفصل است و در هر زمانی از سال می توان از زیبایی های آن بهره مند شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: با اقدام جهادی مردم بومی در سالجاری شاهد فروکش شدن طغیان آفتهای مختلف جنگلی بودیم و امروز میتوان گفت که هیچ طغیان آفتی در جنگلهای ارسباران وجود ندارد. دولت معاصرافغانستان وسلسله کوههای مجاورپاکستان شامل حصص شرقی فلات ایران است. سهلترین راه ازدشتها و نیمه دشتهای جنوب آسیای میانه به فلات ایران ازطریق یک دهلیزدربین سلسله کوههای است که درشمال فلات ایران قراردارد. بلخاب که درجانب غرب آن قراردارد نیز بطرف شمال جریان داشته و از طریق بلخ (بکترای باستان) عبورمیکند، اما آب آن قبل از رسیدن به آمودریا تبخیر و خشک میشود.

بآنهم نام هندوکش باید فقط بآن قسمتی اطلاق شود که درشمال کابل قراردارد. شاخه عمده هلمند دریای ارغنداب است که ازنزدیکی سلسله کوه بابا سرچشمه گرفته و بطرف شرق هلمند جریان نموده و پس ازعبورازشهرکندهار(درجنوب کشور) درساحه باستانی (قلعه) بست با دریای هلمند یکجا میشود. دشت های عظیم، بنام دشت کویر درشمال و دشت مجاور لوط درجنوب برمرکز ایران کنونی و فلات ایران تسلط دارد. این گرهگاه که بنام قراقروم (ترکی: سنگ سیاه) یاد میشود، قسمت اعظم محدوده شمالغربی سلسله هیمالیا را تشکیل میدهد. داستان فیلم با اشاره به این افسانه به سالهای ابتدایی قرن ۱۹ باز میگردد و داستان زن ماجراجویی را به نام لیلی با بازی «Emily Blunt» را بازگو میکند.

مسیرشمال بامتداد نوارکوچک زمینهای غیرمسکونی دربین دشتهای مرکزی ایران و کوههای البرزعبورنموده و تشکیل کننده حصص شمالی کوههای حلقوی است که فلات را احاطه میکند. راه جدید کوهها را دریک ارتفاع 3363 مترقطع میکند که تحت نظرمشاورین شوروی در بین سالهای 1956 و 1964 ساخته شده و جانشین مسیرطویل و دورانی غرب کابل ازطریق کوتل شیبر(نزدیک وادی بامیان) میشود. ابن بطوطه (1304- 77) گردشگرمراکشی که دراوایل سالهای 1330 ازاینجا دیدن میگذرد، میگوید که این کوهها بنام هندوکش یاد شده و بمعنی “کشنده هندوها” است، زیرا غلامان وکنیزان که ازهند میآوردند، تعداد زیاد آنها دراینجا در اثر برف و سردی زیاد میمیرند.

شایگان و آقای پارسا و آقای دکتر سنجابی عرض کردم که آقای علاء یک چنین مطلبی رافرمودند و من مصلحت نمیدانم که این حرف را بزنیم و گفتم این قسمت رابه آقایان بگوییم یاخیرآقایان هم فرمودند که بگوییدواین مطلبی بود که آقای دکتر مصدق بنحوی تعبیرفرمودند که فلانی آمدویک نجوایی کرد (دکتر بقایی – النجوی من عمل الشیطان) و بعد که ما این حرف را به فرانسه زدیم گفتیم به آقایان دیگر بگوییم بعدهم بنده بجناب آقای میلانی و جناب آقای جلالی و سایرین گفتم که آقایان هم تاییدفرمودندنظربنده را که خودشان بیایندبگویند و یک مطلبی را که جنابعالی نفرمودید بنده اضافه میکنم بنده خودم رفتم دربار و بجناب آقای علاء گفتم که شماخودتان بیاییدمطلب را بگوییدتصادفا دربین راه که پیاده میرفتم به آقای ابوالقاسم امینی که فعلاکفیل دربار است برخوردکردم بایشان گفتم یک روزگاری داریم که صبح تاغروب میدویم بازیکعدهای بما حسادت میکنندبدهم بمامیگویند و خدانکند کسی باین روزگاربیافتد امروزمعلوم نیست چه میکنیم و چه شدهایم و حالاهم گرفتاری داریم و نمیدانیم چه بکنیم این حرف را زدم و گفتم بهمین بدبختی یک عدهای حسادت میبرند (میراشرافی – آنوقت که آقای امینی کفیل دربارنبودندآنجاچکارمیکردند) توی راه بودایشان میرفتندمنزل شاهپور عبدالرضا چون باجناق والاحضرت شاهپور عبدالرضا هستندخلاصه رفتم و به آقای علاء عرض کردم خودتان بیایید بگوییدآقای علاء گویاشرفیاب شد یا اینکه اعلیحضرت همایونی اطلاع پیداکردند که بنده امدهام بنده را درکتابخانه احضار فرمودنددرآنجا که شرفیاب شدم راجع به مسافرت فرمودند من مدتهابودقصدمسافرت داشتم همان حرفی راکه آقای دکتر شایگان گفتند که اعلیحضرت فرمودند مدتهابودقصدمسافرت داشتند اول صحبت مسافرت شد و بعدراجع به تقسیم املاک صحبت کردند و فرمودند که شما مرتب اینجامی آئید من خیلی ممنون هستم و این قسمت رامن بهش علاقه دارم بایدهمینطور دنبال کنید دراینجابایدعرض بکنم من مخصوصا تنهانرفتم از آقای علاء خواهش کردم که ایشان هم بیایند و بعدما رفتیم خدمت آقای دکتر مصدق با آقای والاتبار و آقای علاء (دکتر بقایی – آن شش نفرآقایان آنجابودند؟) اجازه بدهید عرض کنم وقتی مارفتیم آنجا آقایان از اطاق آمده بودندبیرون بنده و آقای والاتبار و آقای علاء آنجانشستیم و در ضمن اعلیحضرت همایونی یک مطلب دیگری هم بمن فرمودند که من آنجامطرح کنم مطلب راجع به مسافرت بودبنده آنجا ابتدا این قسمت را یادآوری کردم به آقای علاء که این قسمت را به آقای دکتر مصدق بگوییدوبنده هم بعدازگفتن این صحبت پاشدم درست توجه کنید درابتدای صحبت که هنوز صحبت نشده بود آن مطلب را بنده گفتم و بعدبنده هم پاشدم آقایان سه چهارنفرشان توی اطاق مجاوراطاق آقای نخستوزیربودند و چندنفرشان آمده بودند به مجلس به مجلس که آمدیم ماچندنفرباهم مشورت کردیم که آقای علاء این قسمت را قول گرفتند باینکه اصلا نبایستی فاش بشودوباقیدمحرمانه بودن این قسمت را قول گرفتند (دکتر بقایی – کدام قسمت؟) قسمت مسافرت راقول گرفتنداز آقایان و گفتند که بهیچ وجه اعلیحضرت همایونی حاضرنیستند و راضی نیستند که هیچکس از این مسافرت اطلاع حاصل کند (دکتر بقایی – من از این قسمت اتخاذ سند میکنم) این قسمت به آقایان گفته شد و بعدهم (مکی – چرا؟ مگرشاه مملکت میخواستندفرارکنند؟)(میراشرافی – میخواستندفرارش بدهند) (بهادری – قول گرفته بودند که محرمانه باشد) عین حقیقت است که من عرض میکنم بعدآمدیم درفراکسیون یعنی درآنجا باهم صحب کردیم که ماتمام سعی و کوششی که کردیم این بود که اعلیحضرت همایونی و آقای دکتر مصدق با هم دیگر ملاقات کنند و پس از ملاقاتی که کردنداین اختلاف مرتفع بشود (دکتر بقایی – سوال من مال پیش از فراکسیون است آقای علاء درمصاحبه مطبوعاتی خودشان فرمودند که سه نفر از آقایان فراکسیون نهضت ملی گفتند صلاح این است که اعلیحضرت از کشور بروندوآن سه نفر هم تکذیب نکردند تاحالاکه دوماه از مطلب گذشته تکذیب نشده درروزنامهها) چراتکذیب کردنددرروزنامهها (میراشرافی – قراربازپرس هم تکذیب شد ولی دوروز بعدعینش چاپ و منتشرشد) دیگر فرمایشی نداریدآقای میراشرافی؟

از نوعی سنگ خارا و سنگهای تراشیده و ملاط ساروج برای ساخت بنای دژ استفاده شده است که با گذر این سالها همچنان چون صخره، پایدار هستند. ولی چون مردم خودکامگی را رفته میشماردند، و امید بآزادی بسته بودند، از این پیش آمد نابیوسیده رم خوردند و اندوهناک گردیدند. با ترک این محل تاریخی مسافرمیتواند به شمال افغانستان رفته و از طریق هندوکش به کابل و وادی اندوس برود. این مسیرشاهراه تاریخی ابریشم وهمچنان مسیر یک خط آهن معاصر است. یادمه اولین سفری که به ارسباران داشتم، یکی از همسفران که عاشق طبیعت بود بهم گفت: دارم دیوونه میشم از این همه رنگ و بو و تنوع گل و گیاه!

یکی از کارهای این زمان خواستن سه تن بلژیکی (که نوز و دو تن دیگر باشد)، و سپردن کارهای گمرکی بدست ایشانست. این بدین معنی نیست که آنها هیچگونه تماسی با دنیای بیرون نداشتند. بادغیس که از نظر جغرافیایی که بین منطقه تحت نفوذ اسماعیل خان و منطقه تحت رهبری حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم قرار دارد، در بیشتر تاریخ اخیر خود نقش حائل را بین آنها ایفا کرده است. به قول ارد بزرگ :- مردمی که نگاه ملی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند .از دیدگاه بودا ما اگر خواسته باشیم که از چرخه زاد و مرگ رهایی یابیم باید گرایشهای نفسانی را کنار بگذاریم، درستکار باشیم، به یوگا پرداخته به حالات خلسه روحی دست پیدا کنیم که این تجربیات باعث مهرورزی ما به همه موجودات و بندگان میشود و سپس از راه این درکها و تمرکزهای ژرف به روشنی و بیداری میرسیم و از این دور باطل خارج میشویم .بزرگترین اشتباه پیروان آیین بودا در این است که آنها سعی دارند افکار تنهایان و ریاضت کشان کوههای هیمالیا را عمومی سازند .

قله های این کوه ها اغلب پوشیده از برف است و دریاچه های کوچک دهستان، چکو، لامان، مقر، خارستان و باغک در کوهستان های آن دیده می شود. روشنایی در آن است و به وسیله آن حرارتی پراکنده میشود. هلمند بطرف جنوبغرب جریان نموده و ازطریق دشت های جنوب غرب افغانستان درآبهای ایستاده سیستان تخلیه میشود که بنام هامون هلمند یاد شده وآبهای یکتعداد دریاهای کوچک دیگرنیزدرآن میریزد، ازقبیل خاشرود، فراه رود وهروت رود که ازکوههای افغانستان مرکزی سرچشمه میگیرند.

سرخاب یا دریای کندزبطرف شمال جریان داشته و از شهرکندزبطرف آمودریا میرود. اینها شامل سرخاب (یا دریای کندز)، بلخاب، هریرود، هلمند، ارغنداب و دریای کابل است. درجاهای دیگر، خط مرزی تعین شده در جنوبغرب در 1872 و باز در1904، جدا کنندۀ زمینهای حاصل خیز (سیستان) بین افغانستان و ایران است. این زمینهای بایر یک مانع بزرگ بوده وهرگونه عبور و مرور شرق وغرب باید از طریق شمال یا جنوب این قلمرو خالی صورت گیرد. حیات وحش به این دریاچهها سرازیر میشود و مطمئناً در طول بازدید خود، انواع و اقسام شگفتانگیزی را خواهید دید. هریرود بطرف غرب جریان نموده و پس ازعبوراز شهرهرات بطرف شمال رفته، بحیث دریای تجند، در دشتهای قراقوم ترکمنستان فعلی تخلیه میشود.

دریای کابل بطرف شرق جریان داشته وبا عبور از شهرکابل و یکجا شدن با یکتعداد شاخه های دیگربطرف اندوس میرود. از کندهار میتوان بطرف وسط وادی اندوس یا شمالشرق بطرف غزنی و وادی کابل رفت. کوههای هندوکش دربرگیرنده قسمت اعظم مناطق شمالشرقی ومرکزی کشوراست که ازیک گرهگاه (باریکه) شمالشرق (نقطۀ تقاطع مرزهای افغانستان، تاجکستان، چین و پاکستان) بامتداد جنوبغرب امتداد دارد. جای تعجب نیست که مردم، این چشمانداز دورافتاده در آمریکای جنوبی را برای تعطیلات انتخاب میکنند. تا نسبتا این اواخر، ترانسپورت عرادۀ تقریبا نا شناخته بوده، اسپ ها، شترها، خرها و قاطرها وسایل عمده نقلیه بودند. فاصله اعظمی روزانه برای گروه کوچک اسپ سوار حدود 60 کیلو متر بوده است.

درتابستان 1880 یک قطار بزرگ نظامی برتانوی فاصله بین کابل و کندهار را در20 روز پیموده که گفته میشود فوق العاده سریع بوده است. فاصله وسطی که یک کاروان طی میکرد حدود 35 کیلومتر در روز بوده است (با درنظرداشت وضع اراضی). بعضی اوقات هامون هلمند لبریزشده و آب اضافی آن ازطریق کانال شیلاغ بطرف آب ایستاده بزرگ جوارآن میرود که بنام گودِ زیره یاد میشود. الکساندر بزرگ این مسیر را در جهت معکوس آن تعقیب کرده و قریب بود زندگی خود و ارتش خویشرا ازدست بدهد.

نامه طباطبایی بعین الدوله این در نیمههای اردیبهشت بود. در سال ۱۳۷۴ بخشى از بقعه شیخ شهاب به موزهاى با عنوان موزه عرفان اختصاص یافت. اگر این روند ادامه یابد، در ۵۰ سال آینده از جنگل های ایران چیزی باقی نخواهد ماند، که هیچ، بلکه صدمات غیر قابل جبران به طبیعت و آب و هوا و کشاورزی، و کلاً تمام موجودیت ایران و مردم می خورد. این سال ها دوران بازی بزرگ بین روسها و انگلیسها است، طوریکه توسط رودیارد کیپلینگ دقیقا در کتابش بنام کیم توضیح شده است. داستان بازی Green Hell از زبان جیک به صورت اول شخص بیان میشود.

مسیرشمال- جنوب ازطریق باصطلاح دهلیزهرات با دو مسیرعمده شرق- غرب وصل میشود که فلات را میپیماید. این مسیرشمالی ازغرب با عبوراز تهران فعلی به شهر مشهد وصل میشود. این مسیر بعلت شرایط دشوارآن همیشه کم اهمیت بوده است. داستان فیلم در مورد بانکداری به نام گای است. هر چه به ارتفاعات نزدیک تر شوی ابرها نیز بیشتر می شوند بنابراین باید ساعت مناسبی را برای رفتن به سمت جنگل انتخاب کرد تا اسیر ابرهای فیلبند نشوید.

تلنبار شدن زبالهها در جنگلها و سواحل استان مساله پسماند در استان را بیشتر جلوهگر کرده و شیرابهها در دل جنگلها و یا سواحل روان شده و سفرههای زیرزمینی آغشته به آنها شده که بلای جان گیاهان و جانوران و در نهایت خود انسان شده است. در درون جنگلها تعداد زیادی از داروهای بالقوه و هزاران هزار گونه دیده نشده و کشف نشده، پنهان هستند. در منطقه سوخت-رسانیشده در مجموع 15 گونه و در منطقه سوخترسانی نشده شش گونه ضایعات چوبی شناسایی شد.

پیش روی ما بالنسبه راه خوب و سهل و بیوحشت مکشوف شد. درزمان حاضر، راه دیگر ولی کم استفاده بین شمال وجنوب درشرق سالنگ ازطریق وادی پنجشیراست. راه دوم از مشهد به جنوب شرق افغانستان و بخصوص به پاسگاه کهن هرات میرود. این دهلیز دربین شهرهای مشهد درشمالشرق ایران فعلی و هرات درغرب افغانستان واقع است. از اینجا مسافر میتواند به آسیای میانه و شهرهای باستانی بخارا، سمرقند و ماورای آنها ادامه دهد.

اکثر درختان مواد روغنی فراری به نام فیتونسید phytoncide ترشح میکنند که خاصیت ضدمیکروبی دارد و میتواند بر سیستم ایمنی بدن تاثیر بگذارد. گروههای بزرگ نظامی بسیارآهسته ترحرکت میکنند. در اینجا سلسله بسیارباریک شده واجازه میدهد ازطریق یکتعداد کوتلهای آن عبور و مرورصورت گیرد. طبیعتگردی سبک خاصی از سفر است که گردشگران بسیاری شیفته آن هستند. مسیرجنوبی دیگری که میتواند افغانستان را کناربگذارد، ازطریق بلوچستان ایران و پاکستان بطرف جنوب است.

دیدگاهتان را بنویسید