جنگل ارسباران – ادرس

یکی از جذابیتهای پارک جنگلی النگدره زیبایی بیبدیل و تماشایی آن در همه فصلهای سال است که میتواند دلخواه هر دوستدار طبیعت و البته طرفداران عکاسی از طبیعت باشد. می باشد و مهم ترین انواع درختان پارک جنگلی النگدره را افرا ، بید ، بلوط ، توسکا و… رژیم غذایی مار بوآ معمولا شامل پرندگان، مارمولک و انواع پستانداران کوچک است. زابلستان، بغیر از ارتفاعات غزنی جنوب کابل شامل دو ناحیـه مـهم دیگربنام های زمـینداور(یـا بلاد الداور) و الرخاج مـیباشد.

این ناحیـه بخوبی ارائه کننده زابلستان است؛ مسیر سوانژنگ نیز درون واقعیت این محل را درساحۀ جنوبشرق افغانستان قرار مـیدهد. فقط درون اواخر سده هشتم، وقتی مسلمانان دوباره بر زابلستان هجوم مـیبرند کابل و زابلستان بصورت ظاهری خلیفۀ عرب، المـهدی را بحیث ارباب خویش مـی پذیرند. حاکمـیت ارتدوکسی (مرسوم) اسلام درون سیستان فقط با صعود دودمان صفاری درنیمـه سده نـهم بطورمستحکم برقرارشده و فقط درپایـان سده دهم نیروهای اسلامـی مـیتوانند سرزمـینـهای شرقی مرزی را بطور دایمـی اشغال کنند. دوران طلایی کلاسیک دیزنی که بعدها با ساخت آثاری همچون دزدان دریایی کرائیب «Pirates of the Caribbean» همراه شد. سوانژنگ طوریکه قبلا توضیح شد درون باره عبادت درون یک ناحیـه بنام کاوجوتو از خدای چو یـا چونا مـیگوید.

جغرافیـه نگاران اولیـه اسلامـی مـیل داشتند این ناحیـه را قسمتی ازهند بحساب آورند. جغرافیـه نگاران عربی همچنان دو شـهر درون این ناحیـه را ذکرمـیکنند: پنجوائی و تیگین آباد. نام تیگین آباد به منظور پایتخت ایشان این امکان را تائید مـیکند. نام آن متشکل از واژه تیگین (تکین یـا تیگین)، یک لقب ترکی به منظور “شـهزاده” و پسوند آباد بمعنی “شـهر” است. منشای شمالی خدای عمدۀ این منطقه همچنان مـیتواند بازتاب منشای شمالی، هونی یـا ترکی دودمان شاهی باشد. این بدین معنی هست که درون سده هفتم یک قسمت بزرگ جنوبشرق و شرق افغانستان توسط گروهی اداره مـیشدند کـه گفته مـیشود منشای هونی یـا ترکی یـا حد اقل غیرایرانی دارند.

عبدالهاشم مسئول اداره جنگلات ولایت کنر ازعدم داشتن صلاحیت خود شکایت داردومیگوید. درسالیـان دخالت، سرزمـینـهای مرزی بواسطه حاکمان محلی ایرانیـان، هونـها/ترکان و هندیـان اداره مـیشوند. ازاین واضح مـیشود منظومۀ سیـاسی کـه سوانژنگ ترسیم نموده و درآن دراوایل سده هفتم سرزمـینـهای شمال هندوکش تماما تحت کنترول حاکمان ترک مـیباشد، بطورمحکم ازطریق کوهها بداخل وادی کابل وماورای آن وحتی زابلستان گسترش یـافته باشد. یک زایر کوریـائی بنام هیشاو کـه اینقسمت جهان را درون حوالی 727 م پیموده، باین ارتباط مـیگوید کـه در آنروزها تمام سرزمـینـهای شرق افغانستان تحت کنترول ترکها بوده، درحالیکه حاکمان نیزبودیست شده بودند. در ادامه برخی از زیباترین جنگلهای جهان را معرفی کردهایم.

برخی از این علف ها تا 100 متر در سطح جنگل گسترده شده اند. به درستی که جنگل های بارانی آمازون تمامی این گزینه ها را پیش روی شما می گذارد! آنـها تحت ریـاست فرمانده عرب، عبدالرحمن بن سامورا پیش رفته و دریک زمان کوتاه کابل و شمال آنرا اشغال مـیکنند. درعین زمان سیستان بـه سنگر مخالفین مذهبی تبدیل مـیشود کـه بطرف این پاسگاه مرزی دنیـای اسلام رانده مـیشوند. به منظور مدتی منحیث شرقی ترین پاسگاه اسلامـی بمقابل شاهان هندوی وادی کابل و گندهارای قدیمـی بوده است. این دایره المعارف نویس مشـهورخوارزمـی از 973 که تا حوالی 1050 م زندگی و در دربارحاکم اسلامـی افغانستان شرقی، محمود غزنوی کار نموده است.

این اجسام حیه دارای کلوروفیل می باشند که قادر اند غذای خود را بسازند. این پارک که ذخیرهگاه بیوسفر مانو نیز نامیده میشود، مملو از حیاتوحش شگفتانگیز از جمله سمورهای غولپیکر، ژاکاناها، جگوارها و میمونهای مختلف است. نواحى شرقى خراسان و از جمله بادغيس از زمان فتح، در ناآرامى به سر مىبرد و اين ناآراميها در سالهاي آخر خلافت خلیفه چهارم كه اعراب خود گرفتار جنگهاي خانگى بودند، بيش از پيش چهره مىنمود.

همچنین، بسیاری از این قطعات در داخل مناطق حفاظت شده بودند، از جمله جنگلهای ملی و زمینهایی که برای مردم بومی محفوظ بود. به اندازه ظرف، زمین را گود میکنند و بعد دیگ را داخل چاله قرار میدهند. حالا چینائیـها نـه تنـها موقعیت اعراب را تهدید مـیکنند بلکه همچنان تبتیـان را کـه هنوزهم کوتلهای پامـیر را دراختیـاردارند. درون نتیجۀ تمام این انکشافات، چینائیـها دیگرنمـیتوانند نقش مـهمـی درجنوب آسیـای مـیانـه بازی کنند. کابل با واقع بودن بامتداد یکی از خطوط اتصالی دربین فلات ایران و آسیـای مـیانـه از یکطرف و نیم قاره هند از طرف دیگر دارای موقعیت بسیـار ستراتژیک است.

چند فرد مشکوک در ارتباط با این موضوع دستگیر شدهاند اما بررسیها در خصوص شناسایی عوامل حریق ادامه دارد. دوزیستان اینجا زندگی می کنند بچه زا، این است که به دلیل کوتاه در تابستان، که برای آن هیچ امکان برای گرم کردن کلاچ وجود دارد. طنزی که به واسطه حضور امیلی بلانت و طنازیهای دوئین جانسون مخاطب را به خنده وا میدارد. چینائی ها در747 م به منظور آخرین باربطرف غرب رفته، تحت جنرال مشـهورخود،سیـانزی کوریـائی قسمت اعظم وادی واخان و کوتل بروغیل را اشغال نموده و باعث قطع دسترسی تبتیـان بـه غرب مـیشود. مطابق البیرونی، آخرین شاهان ترکی شاهی وادی کابل توسط وزیر برهمن خویش بنام کالار تعویض مـیشود.

نقطه دلچسپ اینستکه بعضی سکه های نقرۀ شاه نیزک توسط یک حاکم بنام وراهیتیگین ضرب مجدد شده کـه شاید بای بنام برهاتیگین یکی باشد کـه توسط البیرونی بحیث اولین شاهان ترکی شاهی ذکر شده است. لازم به ذکر است در نزدیکی امامزاده عبدالله، چند هتل و سوئیت برای زائران نیز در نظر گرفته شده است. بسیـارممکن هست حاکم بودیست کاپیسا کـه چند سال قبل توسط سوانژنگ ملاقات شده بود نیزدارای منشای هونی یـا ترکی باشد. چند سال بعد، چین دراغتشاش سیـاسی فرو مـیرود وقتی یکی ازجنرالهای ایشان بمقابل امپراطور شورش مـیکند. او بعدا سربازان خود را بمقابل آنـهای بکارمـیبرد کـه مدت طولانی و غالبا بکمک تبتی ها بمقابل حاکمـیت اعراب مقاومت مـید.

درعقب آن یک خدا با شعله ها و یک کتیبه پهلوی وجود دارد کـه پس ازسکه های شاه ساسانی، خسرو دوم (591-628 م) تقلید شده است. عدالتخانه را با این دولت سازش نخواهد بود». همچنین به لطف این ارتفاع، اکثر روزهای سال شاهد مه غلیظی در منطقه هستیم و همچنین گردشگران در نقاط مرتفع جنگل الیمستان هم شاهد پدیده اقیانوس ابرها خواهند که پدیده ای بسیار زیبا و جذاب می باشد.

جنگلها عمدتاً شامل تعداد زیادی از گونههای درختان با ارتفاع مختلف میباشند، و در کنار اینها درختچهها و درختان جوان رشد میکنند، که سبب استفاده بهینه از نور آفتاب میشود. ما مـیدانیم کـه بودیزم هنوزهم دراینقست جهان درنیمـه سده هشتم رشد مـینمود، با وجودیکه هندوایزم نیزبسیـارعام شده بود. وجود آبشارها، آبهای سرد و گرم معدنی، بوستانهای جنگلی، غارها، چمشهها، دریاچه، یادمانهای تاریخی، صدها مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و به ویژه نزدیکی کوه، دریا و جنگل این منطقه را به عنوان قطب مهم گردشگری در کشور و حتی جهان مطرح کردهاست. گزارش سوانژنگ درون بارۀ حرکت عمومـی جنوبی هونـها و ترکها این فرضیـه را تقویـه مـیکند.

گمرک تا این زمان سامان درستی نمیداشت، و دولت آن را بکسانی باجاره میداد. آنها مرتبط به زمان ماقبل تاریخ هستند. به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پست های سازمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا هستند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه های اجرایی باشند. اتاق های قصر بدور یک حیـاط مستطیلی قرار دارد کـه در هر چهارجانب بواسطه یک ایوان جابجا شده درون وسط هرجانب قراردارد.

او بار اول یک حاکم یفتلیـها بنام ترخان نیزک را شکست مـیدهد کـه از مرکز خویش درون بادغیس (غرب بلخ) یک ائتلاف قوتهای ضد اعراب درساحه را تشکیل داده است. دانشمندان بیش از 2000 گیاه جنگل استوایی را شناسیایی کرده اند که که خواص ضد سرطانی دارند. ب- مأمورين شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محلهای مربوط مراجعه و شناسنامههای تكميل شده را در صورت لزوم رسيدگی و سپس گواهی نموده و يك نسخه از آن را به ساكن محل تسليم دارند.

جنگلها برای بشر، ارزشهای دینی، فرهنگی، تاریخی ، اقتصادی، تفریحی و هنری دارند. امامزاده عبدالله در میان مناطق سرسبز آمل قرار دارد و این بنای تاریخی در سال 1343 تخریب گردید و مجدد ساخته شد اما چرا؟ از سوی دیگر، میتوان لباسها و نامههایی در این جنگل پیدا کرد که شما را از رفتن به آنجا منع میکند. ولی چون اینها پای بیگانگان را بکشور باز کرد و اروپاییان در ایران فراوان شدند، مردم بویژه ملایان دیدن آنان نتوانستند و برنجش و گله پرداختند، و همین دیدهٔ آنان را باز کرد و در سایه جنبش و ایستادگی «امتیاز توتون و تنباکو» از میان رفت.

کسانی از خویشان و هواداران حاجی میرزا محمدرضا نامه نوشته و داستان را چنانکه میخواستند باز نموده بودند. نظرات خود را در قسمت دیدگاههای پلازا بنویسید. بلخ کـه باراول در653 م توسط اعراب اشغال مـیشود بطور رسمـی پایتخت اعراب درون این قسمت فلات ایران درون 736 م مـیشود. درسالهای بعدی، اعراب تحت قتیبه قسمت اعظم جنوب آسیـای مـیانـه بشمول بخارا، سمرقند و خوارزم درجنوب بحیرۀ ارال را اشغال کرده وبه جلگه های غنی فرغانـه درشرق تاشکند مارش مـیکنند. این باعث مـیشود کـه عرصه به منظور تبتیـان جهت ادعای موقعیت ایشان دراطراف کوه های آسیـای مـیانـه بوجود آید. بومیان مناطق آمازون اغلب سر نیزهای خود را به سم این قورباغهها آغشته و در مواقع شکار و یا احساس خطر از آن استفاده میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید