پاسخ به:تصاویری زیبا از ایران زیبا

در ذیل تفسیر آیه مبارکه «باکواب و اباریق و کأس من معین» (7) میفرماید: نوجوانان زیبای بهشتی با قدحها و کوزهها و جامهای پر از شراب طهور که از نهرهای جاری بهشتی برداشته شده در اطراف بهشتیان میگردند و آنان را سیراب میکنند اما نه شرابی که عقل و هوش را ببرد و مستی آورد بلکه هنگامی که بهشتیان آن را مینوشند و نه درد سر میگیرند و نه مست میشوند «لایصدّعون عنها و لا ینزفون» (8) و تنها یک حالت نشئه روحانی توصیف ناپذیر به آنها دست میدهد که تمام وجودشان را در لذتی بی نظیر فرو میبرد .

صید ماهی شیر توسط تمام چشمه تورها غالبا به صورت تنه گیر بوده است، درحالی که در بقیه گونه ها بسته به شکل ظاهری آنها نحوه گیرکردن ماهی به تور متفاوت بوده است. پس از ابلاغ تصمیم خود به درباریان و لشکریان و امرا، پس از مباحث فراوان و بهت و ناباوری بزرگان و مخصوصاً لشکرانی که او بر قلب آنها فرمان می رانده است و آنها آماده هر گونه جان فشانی در راه او بوده اند و پافشاری می کرده اند که : همه پهلوانان ایران سپاه شگفتی فرومانده از کار شاههمه پهلوانان تو را بنده ایم سراسر به دیدار تو زنده ایم که تا آنچه گوید بجای آوریم بفرمانش گیتی بپای آوریم چنین داد پاسخ گران مایه شاه که ای پهلوانان جوینده راه شما تیغ ها در نیام آورید بر آیین شمشیر جام آورید که ما هرچه بایست بر ساختیم ز دشمن جهان را به پرداختیم شما پیش یزدان ستایش کنید بدین کام و شادی نیایش کنید توانگری شوی چونکه درویش را نوازی و هم مردم خویش را کسی گردد ایمن زدام بلا که یابد رها زین دام اژدها اما بازهم کیخسرو در مقابل اسرار سپاهیان به جانفشانی در راه او و قلع و قمع هر گونه دشمن و مخالفی در جهان و انواع پشت گرمی و تملق و چابلوسی سرداران و پهلوانان و مشاوران عالیرتبه حتی چون زال ، وسوسة سراب قدرت نمی شود و باین ترتیب کیخسرو لشکریان و اسپهبدان خود را که در بهت و ناباوری فرو رفته بودند متقاعد به این مسافرت پر راز و رمز جاودانه مینماید .

آنها همچنان بر تقلید از میرزا صادق تبریزی باقی ماندهاند و به سبک زندگی یکقرن پیش ایرانیان زندگی میکنند. چشمه کافور، چشمه زنجبیل ، سلسبیل، کوثر و تسنیم، چشمه های بهشتی هستند که نام آنها در قرآن بیان شده است . نام چشمه های بهشتی چیست و ویژگیهای آن چه میباشد؟ در سوره مبارکه انسان اشاره به یکی دیگر از چشمه های بهشتی دارد و میفرماید: «اِنّ الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عیناً یشرب بها عبادالله یفجرّونها تفجیراً»(6): نیکان از جامی مینوشند که با عطر خوشی آمیخته است و این چشمه شراب طهور که بندگان خدا از آن مینوشند آن را از هر جا بخواهند جاری میسازند در واقع چنان در اختیار ابرار است که هر جا اراده کنند از همان جا سر برون میآورد .

چشمه دیگری که آیات الهی سرّ آن را آشکار میکنند چشمه تسنیم است که میفرماید: «و مزاجه من تسنیم عیناً یشرب بها المقربون»(5 ): این شراب طهور ممزوج با تسنیم است همان چشمه ای که مقربان از آن مینوشند . معنی: قطره ی باران وقتی سفر دراز خود را در آغوش من به پایان می برد (با همه ی شان و عظمتی که دارد) از شرمندگی سرافکنده خواهد شد. باران خوبی بارید و در ظهر جمعه تبدیل به برف شد .سفیدی برف قلب همه را شادمان ساخت و همه روستا را نور و روشنایی بخشید .

شب پنج شنبه بارانی به صورت ریز و نامنظم شروع به باریدن کرد و تقریباً تا ظهر پنج شنبه ادامه داشت .پنج شنبه در یک هوای دلنگیز با خانواده به سد و ولنگ خونی رفتم ، من همیشه جاده سد را بدلیل اینکه از وسط کوهها می گذرد و پیچ و خم دارد خیلی دوست دارم مخصوصاً که هوا بارانی و مه آلود باشد . دو چشمه آب گرم معروف و مشابه دیگر مانند باداب سورت پاموکاله در ترکیه و چشمه آب گرم ماموت در آمریکا هستند.

ویژگی دیگری که آیات به آن اشاره دارد معطر بودن آن است چنانکه میفرماید: «اِنّ الابرار یشربون کان مزاجها کافورا» (9 ): نیکان از جامی مینوشند که با عطر خوشی آمیخته است و یا درجای دیگر اشاره به طعم خوش آن دارد و میفرماید: «ویسقون فیها کأساً مزاجها زنجبیلا» (10 ): بهشتیان از جامهایی سیراب میشوند که لبریز از شراب طهوری است که با زنجبیل آمیخته است و این شراب تندی خاصی دارد .

از دیگر چشمههای بهشتی که در قرآن نامی از آن به میان آمده است «سلسبیل» است و این واژه در آیه 18 سوره انسان آمده است، انجا که، در وصف ابرار میفرماید: «وَ یُسْقَوْنَ فیها کَأْسًا کانَ مِزاجُها زَنْجَبیلا، عَیْنًا فیها تُسَمّى سَلْسَبیلاً، و در آنجا از جامهایی سیراب می شوند که لبریز از شراب طهوری است که، با زنجبیل آمیخته است. منحنی انتخاب پذیری طولی دیگر گونه های مورد بررسی نیز به تفکیک چشمه تور ارایه گشته است، که بسته به شکل ظاهری گونه، مدل بکار برده شده از برازش لازم برخوردار نبوده است.

نتایج نشان دادکه بین طول( طول چنگالی یا طول کل) و پارامترهای ریختی عرضی در شش نقطه ازدوربدن گونه های ماهی روابط خطی وجود دارد. هفت نوع تورگوشگیر با اندازه (کشیده) چشمه های 70، 76، 79، 101، 114، 132 و 165 میلی متر با خصوصیات فنی متفاوت برای تعیین انتخاب پذیری طولی ماهی شیر مورد بررسی قرارگرفتندکه طول بهینه صید به ترتیب چشمه تور عبارتند از: 38، 44، 49، 63، 86،74 و 100 سانتی مترطول چنگالی.

برای تعیین انتخاب پذیری طولی گونه های مورد بررسی ازمنحنی های توزیع احتمال تجمعی گیرکردن دور بدن ماهی (دور برانش و حداکثر دور بدن) به تفکیک طول استفاده شده است. نتایج مربوط به ترکیب صید نشان می دهدکه تنوع گونه ایی بر اساس روش صید متفاوت می باشد. در این نوع تورهای گوشگیر صید ضمنی بیش از نیمی ازصید کل را به خود اختصاص می دهدکه برخی ازاین گونه های دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند. از دیرباز وجود خاك های حاصلخیز دامنه كوه های البرز و آبرفت های كوهپایهای، محیط رشد و تغذیه مناسبی را فراهم میآورده است.

رشد یافته در کانسار مس چشمه کنان, شمال غرب (Sonchus oleraceus) جذب فلزات توسط شیر تیغک ایران. صمدی، م.، تربتی، س.، علیپور، ص.، 1398. رشد یافته در کانسار مس چشمه کنان, شمال غرب (Sonchus oleraceus) جذب فلزات توسط شیر تیغک ایران. صمدی، م.، و تربتی، س.، و علیپور، ص. مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آذرشهر، بخش گوگان، شهر گوگان، میدان نماز واقع شده و این اثر در تاریخ 18 اسفند 1387 با شماره ثبت 25184 بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

او در اوایل دهه 60 به تهران کوچ کرد و کتابفروشی کوچک خود را در خیابان کریمخانزند افتتاح نمود. سر تا سر خیابان های گناباد پارچه نوشته هایی نصب شده بود که حکایت از ثبت جهانی قنات قصبه گناباد داشت . نويسنده كتاب جغرافيايي حدودالعالم، «ابهر» را «اوهر» ثبت كرده است. چشمه باداب سورت رنگارنگ، شگفت انگیز و باشکوه و دومین اثر طبیعی ثبت شده رسمی در فهرست میراث طبیعی ایران است بنابراین تماشای آن را از نزدیک از دست ندهید. عاشق آن لحظه میشوم که همگی دست تکان دادیم و او عکس را ثبت کرد.

بنابر اعلام اداره هواشناسی بارش ۲۴ ساعت گذشته خوانسار ۱۹ میلیمتر ثبت شده و در سال زراعی امسال ۳۱۲ میلی متر بارش ثبت شده که مشابه سال گذشته ۲۰۳ میلی متر بوده است. چرا که در آنجا جای فساد و تباهی نیست و مواد غذایی بهشتی با گذشت زمان دگرگون نمیشود و این عالم دنیاست که به خاطر وجود انواع میکروب های مخرب مواد غذایی به سرعت به سوی فساد میرود.

دیدگاهتان را بنویسید